การธนาคารเพื่อความยั่งยืน

หลักการของการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์แก่ทั้งระบบสถาบันการเงิน
และสังคมไทยในระยะยาว

ถ้าธุรกิจไม่ให้ความสำคัญในเรื่องความยั่งยืน ธุรกิจจะมีต้นทุนแฝงที่ต้องเผชิญ

ดร. วิรไท สันติประภพ​
ผู้ว่าการ ธปท. (พ.ศ. 2558-2563)

การธนาคารเพื่อความยั่งยืนหมายถึงอะไร?

การธนาคารที่มุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคมในระยะยาว
โดยดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลที่ดี (ESG) ตลอดจนการช่วยสร้างแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วน
ทั้งภาคครัวเรือน ภาคธุรกิจ และรัฐบาลดําเนินการในทิศทางที่นําไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อทั้ง
ระบบเศรษฐกิจ และตัวสถาบันการเงินเอง

​ธปท. กับธนาคารเพื่อความยั่งยืน

ธปท. ในฐานะผู้ที่ดูแลเศรษฐกิจ สถาบันการเงิน และระบบการเงินของประเทศให้ มีเสถียรภาพ มีนโยบายส่งเสริมให้ระบบสถาบันการเงินไทยตระหนักถึงความสำคัญและ ความเร่งด่วนของการดำเนินธุรกิจตามหลักการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยสนับสนุน การผนวกปัจจัย ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินธุรกิจ และผลักดันให้ฝังเป็นวัฒนธรรมหรือค่านิยมของสถาบันการเงินไทย

อ่านต่อ

สถาบันการเงินมีส่วนร่วมอย่างไร ?

สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการสร้างความยั่งยืนผ่านการทำหน้าที่จัดสรรทรัพยากรทางการเงินจากผู้ออมเงินไปยังผู้กู้ที่ต้องการใช้เงินทุน โดยคำนึงถึงการ เติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจและสังคม และดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี (ESG)

อ่านต่อ

ธุรกิจและสังคมได้อะไรจากธนาคาร
เพื่อความยั่งยืน?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

อ่านต่อ

​ความคืบหน้าของโครงการ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

อ่านต่อ

เครือข่ายความร่วมมือ

ธปท. ได้ร่วมกับธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภาคการเงินไทย และองค์กรระหว่างประเทศ ในการผลักดันการดำเนินการภายใต้แนวคิด “การเงินเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งครอบคลุมธุรกิจธนาคาร ธุรกิจหลักทรัพย์และการลงทุน และธุรกิจประกันภัย เพื่อพัฒนาให้ระบบการเงินไทยเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ

สมาคมธนาคารไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

สมาคมธนาคารนานาชาติ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

หน่วยงานภาคการเงินไทย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

องค์กรระหว่างประเทศ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore

ปฏิทินงานและกิจกรรม

ปฏิทินงานและกิจกรรมที่กำลังจะมาถึงของ ธปท.

ดูทั้งหมด
02 เม.ย. 64

-

05 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

04 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

TBC เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

12 เม.ย. 64

-

18 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

18 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

20 เม.ย. 64

-

25 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

22 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

28 เม.ย. 64

14:30 - 18:00 น.

กิจกรรมของ ธปท. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing.

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์