เลือกบริการที่คุณต้องการเปรียบเทียบ

เปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมเงินฝาก

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2564

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)

ผู้ให้บริการ

ข้อมูลเรียงตาม

ผลการค้นหา344รายการ

เปรียบเทียบ
ผู้ให้บริการ
ผลิตภัณฑ์
ค่ารักษาบัญชี
ค่าธรรมเนียมการขอ statement ย้อนหลัง น้อยกว่า 6 เดือน
ค่าธรรมเนียมการขอ ย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี
ค่าธรรมเนียม การขอย้อนหลัง มากกว่า 2 ปี
ค่าบริการแจ้งยอดเงิน และความเคลื่อนไหวของ บัญชีผ่าน SMS แบบรายเดือน

กรุงเทพ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ 3 เดือน

ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่ารักษาบัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

ไม่มีบริการ

กรุงเทพ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ 6 เดือน

ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่ารักษาบัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

ไม่มีบริการ

กรุงเทพ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ 7 เดือน

ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่ารักษาบัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

ไม่มีบริการ

กรุงเทพ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ 12 เดือน

ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่ารักษาบัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

ไม่มีบริการ

กรุงเทพ

เงินฝากประจำ

เงินฝากประจำ 24 เดือน

ไม่มีการเรียกเก็บ
ค่ารักษาบัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

ไม่มีบริการ

แสดงผล :

รายการที่ต้องการเปรียบเทียบ

(ลากเพื่อเปลี่ยนลำดับการแสดงข้อมูล)

จำนวนรายการที่เลือก 4 รายการ

ผู้ให้บริการ :

ธนาคารกรุงเทพ

ผลิตภัณฑ์ :

เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 12 เดือน

ผู้ให้บริการ :

ธนาคารยูโอบี

ผลิตภัณฑ์ :

เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 60 เดือน

ผู้ให้บริการ :

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ผลิตภัณฑ์ :

เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 10 เดือน

ผู้ให้บริการ :

ซิตี้แบงก์

ผลิตภัณฑ์ :

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์

*เปรียบเทียบได้สูงสุด 4 รายการ

ลบทั้งหมด

ผลการเปรียบเทียบ
ค่าธรรมเนียมเงินฝาก

จำนวนรายการที่เลือก 4 รายการ

เลือกข้อมูลแสดงผล
ค่าธรรมเนียม

กรุงเทพ

เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 12 เดือน

ยูโอบี

เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 60 เดือน

แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 10 เดือน

ซิตี้แบงก์

เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์

ค่ารักษาบัญชี

ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี

ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี

50 บาท/เดือน

ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี

ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหว ทางบัญชีเงินฝาก (statement) ย้อนหลัง ผ่านสาขา

ย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

ย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน – 2 ปี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

200 บาท/ฉบับ/บัญชี

200-300 บาท/ฉบับ/บัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

ย้อนหลังมากกว่า 2 ปี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

500 บาท/ฉบับ/บัญชี

400 บาท/ฉบับ/บัญชี

100 บาท/ฉบับ/บัญชี

ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความ เคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS

แบบรายเดือน

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

แบบรายปี

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

ไม่มีบริการ

ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่

100 บาท/เล่ม

100 บาท/เล่ม

50 บาท/เล่ม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (ถ้ามี)

• ระยะเวลาการให้บริการ​ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลเป็นการยกเว้นการปฏิบัติการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดตามสัญญา แต่เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์เป็นรายกรณีไป

• ธนาคารพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใด และธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม ​​​​​​​

หมายเหตุ

• ข้อมูล SLA นี้ เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูล SLA ในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรง ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดอันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี​

• กรณีพบข้อความหรือตัวเลขใดไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้ง ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.) โทร. 1213

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์