ระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (SLA)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​สมาคมธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ สาขาของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ที่ให้บริการลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้ประกาศระยะเวลาการให้บริการทางการเงิน (Service Level Agreement: SLA) มาตรฐานอุตสาหกรรม สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย โดยสถาบันการเงินแต่ละแห่งสามารถกำหนด SLA ที่รวดเร็วกว่าอุตสาหกรรมได้ ซึ่ง SLA ทั้งหมด เป็นดังนี้​

เลือกผู้ให้บริการทางการเงินที่คุณต้องการ

ประกาศ SAL ของธนาคาร/สถาบันการเงินที่ท่านเลือก

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2564

1. การยืนยันการรับเรื่องร้องเรีย​​นผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ

 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Call Center
  ทันที
 • การร้องเรียนผ่านช่องทาง Website
  1 วันทำการ
 • การร้องเรียนช่องทาง Facebook
  1 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์​
  -
 • การร้องเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร
  7 วันทำการ
 • การร้องเรียนผ่านเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่หรือสาขา
  ทันที

2. การแจ้งยุติหรือความคืบหน้าในการดำเนินการเพื่อแก้ไขเรื่​องร้องเรียนสำหรับทุกช่องทางการร้องเรียน

 • ธนาคารจะดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งผลความคืบหน้าและกำหนดระยะเวลาที่คาด​ว่าจะแล้วเสร็จ ในกรณีที่ธนาคารยังดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนไม่แล้วเสร็จ
  15 วันทำการ
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Iure sit veniam reprehenderit provident perspiciatis amet aliquam, aliquid ullam voluptates pariatur dolore, eligendi expedita, est id totam voluptate ab numquam vitae odio doloribus itaque quis? Velit soluta officia maxime natus nemo error voluptas placeat. Dignissimos temporibus, obcaecati dolor harum tempore sint.
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Assumenda qui sunt aspernatur animi porro adipisci fugit dolore quae vitae provident rem id eius dolorum, laudantium, sint autem? Deleniti minima commodi facilis ad enim suscipit porro est pariatur debitis quam! Voluptas quae aspernatur maiores. Laborum, commodi. Velit iure officiis magnam odio.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dolores nostrum tenetur labore perspiciatis quidem, quibusdam molestias quas! Maxime, laborum? Culpa dignissimos autem minima dolorem animi ipsam vitae libero iusto adipisci aut maiores alias molestiae incidunt quisquam voluptate repellendus, doloribus corporis architecto possimus. Voluptates harum eligendi animi aliquam ducimus enim est!
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Aperiam iusto odio obcaecati voluptatem possimus doloribus a voluptates vel, quam, saepe accusamus repellendus reprehenderit deleniti consequatur mollitia totam, ab sapiente sint laborum magnam! Laboriosam reprehenderit earum, repellat est in nostrum dicta recusandae culpa temporibus! Aliquam repellat et tempora illum molestias architecto?

*ระยะเวลาดำเนินการ​​ ให้นับแต่วันทำการ ถัดจากวันที่ธนาคารได้รับแจ้ง หรือได้รับหนังสือ หรือใบคำขอที่มีข้อมูล พร้อมเอกสารประกอบการดำเนินการที่ครบถ้วนจากลูกค้า (แล้วแต่กรณี)

 • ระยะเวลาการให้บริการ​ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผลเป็นการยกเว้นการปฏิบัติการตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ หรือข้อกำหนดตามสัญญา แต่เป็นความมุ่งมั่นของธนาคารพาณิชย์ที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ได้ อย่างไรก็ดี มาตรฐานการให้บริการดังกล่าวจะต้องคำนึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริงและ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า ตลอดจนเหตุสุดวิสัย เหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องของธนาคารพาณิชย์เป็นรายกรณีไป
 • ธนาคารพาณิชย์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล เนื้อหา เงื่อนไข หรือข้อกำหนดใดๆ ในมาตรฐานการให้บริการดังกล่าวโดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่เกิดความล่าช้า ความคลาดเคลื่อน และ/หรือความบกพร่องไม่ว่าในกรณีใด ธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดใดๆ ต่อลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใด และธนาคารพาณิชย์ไม่มีความรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าสินไหมทดแทน การสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ การสูญเสียกำไร และ/หรือความรับผิดใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม อันเนื่องมาจากการเรียกร้องใดๆ ไม่ว่าในทางสัญญา ในทางละเมิด รวมถึงความประมาท หรือเหตุอื่นใด แม้ว่าธนาคารพาณิชย์จะได้รับแจ้งจากลูกค้า ผู้ใช้บริการ และ/หรือบุคคลอื่นใดว่าอาจจะเกิดความเสียหายดังกล่าวขึ้นได้ก็ตาม
 • หมายเหตุ
 • ข้อมูล SLA นี้ เป็นข้อมูลที่ ธปท. ได้รับจากผู้ให้บริการและเผยแพร่เพื่อประโยชน์ในการแสดงข้อมูล SLA ในเบื้องต้นเท่านั้น โปรดสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขจากผู้ให้บริการที่ท่านสนใจใช้บริการโดยตรง ธปท. ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบใดอันเกิดจากการจัดทำ การยกเลิก การเผยแพร่ การนำไปใช้ หรือการดำเนินการอื่นใดทุกกรณี​
 • กรณีพบข้อความหรือตัวเลขใดไม่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โปรดแจ้ง ศคง. โทร. 1213

กรุณาหมุนหน้าจอของคุณเป็นแนวตั้ง
เพื่อประสบการณ์ที่ดีในการรับชมเว็บไซต์